Slide Slide
Language Selection:     


TTBJ คืออะไร TTBJ (Tsukuba Test-Battery of Japanese รวมแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่นทสึคุบะ) คือ แหล่งรวมแบบทดสอบที่สร้างและพัฒนาโดยศูนย์นักศึกษาต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ
สามารถรับการทดสอบได้เพียงมีอินเตอร์เน็ตและหูฟัง สามารถรับการทดสอบภาษาญี่ปุ่นได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงมีหูฟังและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
การทดสอบส่วนบุคคลและการทดสอบแบบหมู่คณะ รูปแบบการทดสอบมีสองประเภท คือ การทดสอบส่วนบุคคลซึ่งสามารถสมัครรับการทดสอบได้ด้วยตนเอง และการทดสอบแบบหมู่คณะซึ่งผู้ดำเนินการ(ครูผู้สอน)สมัครขอรับการทดสอบสำหรับแบบหมู่คณะ