ข้อมูลโดยสังเขป

เกี่ยวกับTTBJ (Tsukuba Test-Battery of Japanese)

TTBJ (Tsukuba Test-Battery of Japanese รวมแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่นทสึคุบะ) คือ แหล่งรวมแบบทดสอบที่สร้างและพัฒนาโดยศูนย์นักศึกษาต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ และในครั้งนี้ได้เผยแพร่เพื่อให้บุคคลสามารถเข้ารับการทดสอบได้โดยสะดวกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต TTBJมีแบบทดสอบหลากหลายประเภท หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์การทดสอบ สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักดังนี้(1)การทดสอบเพื่อแบ่งระดับชั้นเรียนตามความสามารถ (2)การทดสอบเพื่อวินิจฉัย แบบทดสอบที่เผยแพร่ในปัจจุบันคือ(1) SPOTและKanji SPOTซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อแบ่งระดับชั้นเรียนตามความสามารถ และ (2)การทดสอบเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวินิจฉัย SPOTเป็นแบบทดสอบที่มีความโดดเด่นในการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น นอกจากใช้ในการสอบเพื่อแบ่งระดับชั้นเรียนแล้วยังใช้ในการวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย ส่วนการทดสอบเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านคันจินั้น กราฟจะแสดงสรุปให้เห็นว่าผู้เรียนมีจุดด้อยเกี่ยวกับความสามารถด้านคันจิในด้านใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง นอกจากแบบทดสอบข้างต้นแล้วในอนาคตเรายังมีแผนการเผยแพร่แบบทดสอบประเภทอื่นต่อไป

เกี่ยวกับ SPOT(Simple Performance-Oriented Test)

แบบทดสอบเป็นอย่างไร

ประโยคหนึ่งประโยคจะถูกแสดงบนหน้าจอ ในประโยคนั้นจะมีเครื่องหมายวงเล็บหนึ่งอัน และจะมีเสียงอ่านประโยคนั้นดังขึ้นในเวลาเดียวกับที่ประโยคแสดงขึ้นบนหน้าจอ จงฟังประโยคพร้อมเลือกฮิรางานะที่เหมาะสมสำหรับเติมในวงเล็บโดยเลือกจากสี่ตัวเลือก ท่านมีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการตอบคำถาม

สิ่งที่แบบทดสอบประเมิน

การที่เข้าใจประโยคที่อ่านหรือได้ฟังแต่ต้องใช้เวลาคิดเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารในชีวิตจริงต้องเข้าใจได้ในทันทีไม่มีเวลาให้คิด แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการใช้จริง ดังนั้นบางท่านอาจรู้สึกว่าฟังไม่ชัด หรือเวลาสำหรับการตอบสั้นเกินไปบ้าง แต่หากเป็นผู้มีความสามารถจริงคงรู้สึกว่าฟังได้ถนัดถนี่และมีเวลาเพียงพอสำหรับการตอบคำถาม

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มการทดสอบ

ก่อนการทดสอบมีโจทย์ตัวอย่างสำหรับฝึกวิธีการตอบ โจทย์สำหรับฝึกนี้สามารถฝึกกี่ครั้งก็ได้ หลังจากฝึกจนเข้าใจวิธีการตอบแล้วจึงเริ่มทำการทดสอบ และกรุณาตรวจสอบและปรับระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมสำหรับตัวท่าน

ประเภทของSPOT

แบบทดสอบSPOTที่เผยแพร่สำหรับผู้รับการทดสอบส่วนบุคคลมีเพียงหนึ่งประเภท คือ Ver.90มีคำถามรวม90 ข้อตั้งแต่ระดับชั้นต้นถึงชั้นสูง

ข้อควรระวัง
เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว ห้ามคลิกปุ่ม กลับ(back)ของบราวเซอร์เด็ดขาด
จงทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เริ่มทำการทดสอบและตอบคำถามจนจบ

ผลการทดสอบ

เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นในส่วนนั้นแล้วต้องการจะไปยังส่วนต่อไป กรุณาคลิกที่ปุ่ม Close

แบบทดสอบไวยากรณ์

แบบทดสอบเป็นอย่างไร

แบบทดสอบนี้เป็นการประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ โดยเลือกคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างในประโยค แต่ละประโยคเป็นอิสระไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน สำหรับคันจิที่ยากจะมีคำอ่านให้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ แบบทดสอบมีสามส่วน แต่ละส่วนมีคำถาม 30 ข้อ ให้เวลาส่วนละ10นาที รวมสามส่วน 90 ข้อให้เวลาไม่เกิน 30 นาที ท่านสามารถตอบได้ตามความเร็วของตัวเอง หากพบโจทย์คำถามที่ไม่เข้าใจ กรุณาคลิกปุ่ม next เพื่อไปต่อ และกรุณาทำต่อไปจนจบ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

บนหน้าจอจะมีหน้าต่างดังด้านล่างนี้ปรากฏขึ้น เลือกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมจากตัวเลือกที่ให้ไว้

โครงสร้างของแบบทดสอบ

ไวยากรณ์90ประกอบด้วยสามส่วนตามระดับความยากง่ายที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนประกอบด้วยคำถาม30 ข้อ เริ่มจากไวยากรณ์ 90-1ซึ่งง่าย ไปจนถึงไวยากรณ์ 90-3 ซึ่งจะยากขึ้นตามลำดับ

ข้อควรระวังเมื่อทำการทดสอบ

 • เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว ห้ามคลิกปุ่มกลับ(back)ของบราวเซอร์เด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เกิดการปิดที่ไม่ถูกต้อง
 • ก่อนการทดสอบมีโจทย์ตัวอย่างสำหรับฝึกวิธีการตอบ โจทย์สำหรับฝึกนี้สามารถฝึกกี่ครั้งก็ได้
 • จงทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เริ่มทำการทดสอบและตอบคำถามจนจบ

เกี่ยวกับKanji SPOT

แบบทดสอบเป็นอย่างไร

ประโยคหนึ่งประโยคจะถูกแสดงบนหน้าจอ ในประโยคนั้นจะมีเครื่องหมายวงเล็บหนึ่งอัน และจะมีเสียงอ่านประโยคนั้นดังขึ้นในเวลาเดียวกับที่ประโยคแสดงขึ้นบนหน้าจอ จงฟังประโยคพร้อมเลือกคันจิที่เหมาะสมสำหรับเติมในวงเล็บโดยเลือกจากสี่ตัวเลือก ท่านมีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการตอบคำถาม

null

สิ่งที่แบบทดสอบประเมิน

การที่ต้องใช้เวลานึกและทำความเข้าใจคันจิหรือคำศัพท์ที่มีคันจิเป็นส่วนประกอบที่ได้อ่านหรือได้ฟังนั้นก็ไม่ต่างกับการที่ไม่สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับคันจิได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง เพราะในการสื่อสารจริงต้องสามารถเข้าใจได้ในทันที แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านคันจิในการใช้จริง ดังนั้นบางท่านอาจรู้สึกว่าเวลาในการตอบคำถามที่ต้องอ่านอักษรคันจิพร้อมกับฟังเสียงนั้นสั้นเกินไปบ้าง แต่หากเป็นผู้มีความสามารถจริงคงรู้สึกมีเวลาเพียงพอสำหรับการตอบคำถาม

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มการทดสอบ

ก่อนการทดสอบมีโจทย์ตัวอย่างสำหรับฝึกวิธีการตอบ โจทย์สำหรับฝึกนี้สามารถฝึกกี่ครั้งก็ได้ เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ ดังนั้นควรฝึกจนเข้าใจวิธีการตอบอย่างถ่องแท้แล้วจึงเริ่มทำการทดสอบ นอกจากนี้กรุณาตรวจสอบและปรับระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมสำหรับตัวท่าน

ประเภทของ Kanji SPOT

แบบทดสอบ Kanji SPOTที่เผยแพร่สำหรับการทดสอบส่วนบุคคลมีเพียงหนึ่งประเภท ประกอบด้วยโจทย์คำถามรวม 50 ข้อ แบ่งเป็นคำถามสำหรับระดับชั้นต้น 20 ข้อและสำหรับชั้นกลางถึงสูง 30 ข้อ

ข้อควรระวัง
เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว ห้ามคลิกปุ่ม กลับ(back)ของบราวเซอร์เด็ดขาด
จงทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เริ่มทำการทดสอบและตอบคำถามจนจบ

เกี่ยวกับแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิ

แบบทดสอบเป็นอย่างไร

แบบทดสอบประกอบด้วย 12 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อ รวมคำถามทั้งหมด 120 ข้อ โจทย์คำถามทุกข้อเป็นประเภทให้เลือกจากสี่ตัวเลือก บางข้อต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ฟัง กำหนดเวลาในการตอบสำหรับระดับชั้นต้นคือส่วนละไม่เกิน 5 นาที สำหรับระดับชั้นกลางส่วนละไม่เกิน 4 นาที หากตอบได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถทำแบบทดสอบเสร็จได้ในเวลาไม่นาน หากใช้เวลาในการตอบนาน แบบทดสอบจะจบลงภายใน 60 นาที

null

สิ่งที่แบบทดสอบประเมิน

แบบทดสอบนี้วินิจฉัยความสามารถการใช้คันจิและคำศัพท์ที่มีคันจิเป็นส่วนประกอบของท่านโดยรวมและจะแสดงให้เห็นว่าท่านมีจุดด้อยอย่างไร แบบทดสอบนี้ไม่ได้ประเมินความรู้เพียงว่ารู้คันจิ อ่าน เขียนคันจิได้จำนวนมากเท่าใด ดังนั้นแม้จะพบคันจิที่ยังไม่เคยเรียน ก็ขอให้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ลองตอบคำถามดู แบบทดสอบนี้จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คันจิของท่านในอนาคต

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มการทดสอบ

ก่อนเข้าโจทย์คำถามในการทดสอบจริงซึ่งมี 10 ข้อในแต่ละส่วนจะมีโจทย์ตัวอย่างสำหรับฝึกวิธีการตอบ 2ข้อ โจทย์สำหรับฝึกนี้สามารถฝึกกี่ครั้งก็ได้ เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ ดังนั้นควรฝึกจนเข้าใจวิธีการตอบอย่างถ่องแท้แล้วจึงเริ่มทำการทดสอบ นอกจากนี้เนื่องจากมีสองส่วนที่ต้องฟังเสียง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบและปรับระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมสำหรับตัวท่าน

ประเภทของแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิ

แบ่งเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิระดับชั้นต้น และแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิระดับชั้นกลาง

ระดับชั้นต้นในที่นี้หมายถึงระดับที่เรียนจบคันจิพื้นฐานราว 200 ตัว(JLPTระดับN3)

 • เลือกคันจิที่มีความหมายตรงข้าม
 • เลือกเสียงอ่านของคำศัพท์คันจิในประโยค
 • เลือกคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีน(องโยมิ)เหมือนกัน
 • เลือกคันจิที่ตรงกับเสียงอ่านของคำในประโยค
 • เลือกส่วนประกอบของคันจิ
 • เลือกคันจิที่เหมาะสมกับโอคุริงานะ(คานะต่อท้ายคันจิ)
 • เลือกรูปที่เหมาะสมกับลักษณะทางไวยากรณ์ของคำศัพท์คันจิ
 • เลือกคำศัพท์คันจิที่เหมาะสมกับบริบท(การปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์)
 • เลือกคำศัพท์คันจิที่เหมาะสมกับบริบท(การปรากฏร่วมเชิงความหมาย)
 • เลือกคันจิที่เป็นส่วนประกอบร่วมของคำศัพท์คันจิทั้งสามคำที่ได้ฟัง
 • เลือกคำศัพท์คันจิที่มีความหมายตรงกับเสียงที่ได้ฟัง
 • เลือกรูปแบบโครงสร้างของคันจิ

แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิระดับชั้นกลาง

ระดับชั้นกลางในที่นี้หมายถึงระดับที่เรียนจบคันจิราว 500 ตัว(Basic Kanji Book เล่ม1และ2)

 • เลือกคันจิที่มีความหมายตรงข้าม
 • เลือกแบ่งหน่วยความหมายของคำศัพท์คันจิ
 • เลือกเสียงอ่านของคำศัพท์คันจิในประโยค
 • เลือกคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีน(องโยมิ)เหมือนกัน
 • เลือกคันจิที่ตรงกับเสียงอ่านของคำในประโยค
 • เลือกราก(บุชุ)ของคันจิ
 • ลือกคันจิที่เหมาะสมกับโอคุริงานะ(คานะต่อท้ายคันจิ)
 • เลือกรูปที่เหมาะสมกับลักษณะทางไวยากรณ์ของคำศัพท์คันจิ
 • เลือกคำศัพท์คันจิที่เหมาะสมกับบริบท(การปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์หรือปรากฏร่วมเชิงความหมาย)
 • เลือกคันจิที่เป็นส่วนประกอบร่วมของคำศัพท์คันจิทั้งสามคำที่ได้ฟัง
 • เลือกคำศัพท์คันจิที่มีความหมายตรงกับเสียงที่ได้ฟัง
 • เลือกคันจิที่เข้าพวกกัน เช่น เข้าพวกเดียวกันในด้านความหมาย ลักษณะทางไวยากรณ์ เสียงอ่าน หรือรูปอักษร

ข้อควรระวัง

เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว ห้ามคลิกปุ่ม กลับ(back)ของบราวเซอร์เด็ดขาด
จงทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เริ่มทำการทดสอบและตอบคำถามจนจบ

ผลการทดสอบและการตรวจสอบโจทย์คำถาม

แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิจะแสดงผลด้วย ○หรือ ×ที่หน้าสุดท้ายของแต่ละส่วน กรณีประสงค์ดูโจทย์คำถามอีกครั้ง กรุณาคลิกหมายเลข ซึ่งจะสามารถดูได้ทั้งคำถามข้อที่ตอบผิดและตอบถูก เมื่อตรวจสอบโจทย์คำถามเรียบร้อยแล้วประสงค์จะไปต่อในส่วนต่อไป กรุณาคลิกปุ่ม Close

ผลการทดสอบโดยรวม

เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว บนหน้าจอจะแสดงหน้าต่าง 1)แสดงกราฟผลการทดสอบ(Show test score graph) และ 2)ดาวน์โหลดผลการทดสอบแบบพีดีเอฟ(Download of result PDF)

null

ส่วนแสดงกราฟผลการทดสอบ เป็นการแสดงอัตราการตอบถูกด้วยกราฟ กรณีตอบถูกน้อยกว่า 70% กราฟจะแสดงด้วยสีแดง และส่วนนี้คือส่วนที่เป็นจุดด้อยของท่าน ดังนั้นเมื่อดูผลแล้วควรนำไปคิดต่อว่าควรจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดเพื่อจะพัฒนาจุดด้อยนั้นและนำผลไปใช้ในการเรียนรู้คันจิต่อไปในอนาคต ส่วนดาวน์โหลดผลการทดสอบแบบพีดีเอฟ เป็นการแสดงตารางผลการทดสอบทั้งหมด

null

<<<< 戻る


ขั้นตอบการรับการทดสอบ

 • การสมัครเข้ารับการทดสอบ : เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกชื่อและอีเมลแอดเดรสของท่าน
 • การรับอีเมลยืนยัน:IDและรหัสผ่านจะถูกส่งไปที่อีเมลแอดเดรสของท่าน
 • การล็อคอิน:กรุณาใช้อินเตอร์เน็ตในการล็อคอินเข้าสู่ระบบการทดสอบ
 • การเข้ารับการทดสอบ: เริ่มทำการทดสอบได้ โดยโจทย์คำถามจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 • คะแนน: ผลการทดสอบจะปรากฏบนหน้าจอ นอกจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์พีดีเอฟได้เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว

ข้อควรระวังสำหรับการทดสอบส่วนบุคคล
  ระหว่างสมัครเข้ารับการทดสอบจะมีการตรวจสอบระบบ หากไม่ผ่านการตรวจสอบระบบ ท่านจะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ สำหรับอีเมลแอดเดรส กรุณากรอกด้วย half width alphabet เท่านั้น

<<<< 戻る

เกณฑ์การให้คะแนน

■SPOT90

คะแนนรวม อยู่ในเกณฑ์ JLPT
0~30 ระดับไม่ถึงเกณฑ์ NULL
31~55 ระดับชั้นต้น N4,N5
56~80 ระดับชั้นกลาง N3,N2
81~90 ระดับชั้นสูง N1


■Grammar90

คะแนนรวม อยู่ในเกณฑ์ JLPT
0~20 ระดับไม่ถึงเกณฑ์ NULL
21~50 ระดับชั้นต้น N4, N5
51~80 ระดับชั้นกลาง N3, N2
81~90 ระดับชั้นสูง N1


■Kanji SPOT50

คะแนนรวม อยู่ในเกณฑ์ JLPT
0~15 ระดับไม่ถึงเกณฑ์ NULL or N5
16~30 ระดับชั้นต้น N4, N5
31~40 ระดับชั้นกลาง N3, N2
41~50 ระดับชั้นสูง N1

<<<< Back

การทดสอบ